كلنيك مشاوره همراز - نيازهاي انسان
مشاوره در زمينه ی : فردي ، خانوادگي ، ازدواج ، تحصيل ، رفتار و گفتار ، اختلالات جنسي و ....

       نيازهاي انسان

..................................

آبـراهـام مـازلـو بـراي نـخستـيـن بـار مـدل سـلسـله مراتب نـيازهاي انسان را پايه گذاري كرد ، كه البته بـعدها تـوسـط افـراد گوناگوني اين سلسله مراتب بسط و گسترش يافت.

هر انساني در زندگي براساس نيازهايي انگيخته و تحريك مي گردد كه عمده ترين آنها به مـنـظور حفظ حـيات صورت مي پـذيرند.

بنـيـادي تـرين ايـن نـيـازهـا مـوروثـي و فـطـري ميباشند كه طي ده ها هزار سال تكامل يافته اند.

آبراهام مازلو معتقد بود كه انسانـها بـايد نخست نيازهاي بنيادين خود را ارضا و بر آورده كنند تا انگيزه براي تكامل به نيازهاي والاتـر در وجـودشان شكل گرفته و به آنها علاقه مند گردند.
سلسله مراتب نيازهاي انسان به قرار ذيل ميباشد:

1- نيازهاي زيستي و فيزيولوژيكي : نـيـاز به اكسيژن ، غذا ، آب ، سـر پـنـاه ( مسكن ) ، گرما ،  روابط جنسي ، خواب و پوشاك  .

2- نيازهاي امنيتي : ايـمنـي در بـرابـر عـوامــل طبيعي ( زلزله ، طوفان ) ، امنيت ( امـنـيـت اجتماعي ، مالي ، شغلي و غيره ) ، نظم ، قانون ، محدوديت ها و ثبات .

3- نيازهاي عشقي و تعلق پذيري : كار گروهي ، خانواده ، رابطه با ديگران ، غرور ، گـريز از طرد شدگي ، عشق ورزي ديگران به فرد و بالعكس .

4- نيازهاي تاييدي و احترامي :  عزت نفس ، موفقيت ، مهارت ، استقلال ، سلطه گري ، اعتبار ، شهرت ، قدر و منزلت ، نفوذ و اعتماد بنفس .

5- نيازهاي شناختي و معرفتي : علم ، دانش و مفهوم .

6- نيازهاي زيبايي شناسي : ارزش نـهادن و جـستـجـوي زيـبايي ، هماهنگي ، توازن و تقارن ، تناسب و نظم .

7- نياز خود شكوفايي (خود يابي) : پي بردن به استعدادهاي نهاني و بالقوه ، تـكـامـل فـردي ، عـدالـت خـواهـي ، شـناخت ماهيت خويشـتـن ، انـگـيـزه بـراي دسـتـيـابـي به اوج قابليتهاي خويش .

8- نيازهاي متعالي : كـمـك بـه ديـگران براي دست يابي به مرتبه خود شكوفايي ، نـيـاز هاي معنوي . براي مثال از فردي كه داراي امنيت مالي در جامعه نميباشد نميتوان انتظار رفتار مناسب اجتماعي داشت.

ويژگي هاي شخصيتي انسان خود شكوفا
1- حس تشخيص واقعيت ، آگاهي از شرايط موجود و واقعي ، واقع گرا ، قضاوت بي طرفانه و عيني و نه بر اساس طرز تفكر شخصي و متعصبانه .

2- طرز نگرش بر مشكلات به عنوان چالشها و شرايطي كه نيـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه اي براي شكوه گري و توجيهات فردي .

3- نياز به حريم و تنهايي و توانايي تحمل تنهايي .

4- متكي به قضاوتها و تجارب خويش ، مستقل ، عدم اتكاء بـه فـرهنـگ و محـيـط پـيرامون خود براي شكل گيري عقايد و ديدگاه ها .

5- عدم تاثير پذيري از فشارهاي اجتماعي .

6- دموكراتيك ، منصف و بدون قائل شدن تبعيض ، پذيرش و لذت بردن از تمامي فرهنگـها ، نژادها و تفاوتهاي فردي انسانها.

7- از لحاظ اجتماعي دلسوز و مهربان ، داراي خصوصيات انساني و بشر دوستانه .

8- پذيرش افراد همانگونه كه هستند و عدم تلاش براي تغييردادن آنها .

9- در كنار ديگران راحت ميباشد ، با وجود هر نوع گرايش نا متعارف ديگران .

10- خود انگيخته و با اصالت ميباشد ، با خويشتن صادق است ، هـمان گـونـه كه دوست دارد ميباشد و نه آنگونه كه ديگران از وي ميخواهند .

11- شوخ طبع بوده البته حس پوخ طبعي كه متوجه خود و يا وضعيت بشريت ميباشد و نه ديگران .

12- تعداد محدودي دوست صميمي دارد و نه تعداد زيادي رابطه سطحي .

13- علاقه مند به همه چيز حتي امور عادي .

14- خلاق ، مبتكر و اصيل .

15- بدنبال تجارب ناب و دستيابي به موفقيتهايي است كـه اثـري مـانـدگـار از خود بجاي گذارد . 

                                                  پايان

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
كلنيك مشاوره همراز

 

 RSS


صفحه اصلي مشاوره همراز

......................................

مترجم وبلاگ